ஒவ்வொரு வீட்டிலும், நிலை வாசல் கதவு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். நம்மில் பெரும்பாலோனோருக்கு வீடு கட்டும் கனவு இருக்கும். அப்படி, வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் வீட்டின் மற்ற அறைகளை காட்டிலும், வீட்டில் நிலை வாசல்Continue Reading

Vastu shastra tips in tamil: நம்முடைய வீடுகளில் பூஜை அறை வாஸ்து பார்த்து கட்டப்பட்டு இருக்கும். அவற்றிற்கு அவ்வப்போது, பூஜை பரிகாரம் செய்வது வழக்கம். அப்படி நாம் என்னதான் பார்த்து பார்த்து பூஜைContinue Reading