ஒரு சிலர் தங்களது செக்ஸ் ஆசையை தீர்த்துக் கொள்ள சுய இன்பம் கொள்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் வேறு சில காரணங்களுக்காக சுய இன்பம் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிறார்கள். அன்றாடம் சாப்பிடுவது, உறங்குவது போல சுய இன்பம்Continue Reading