நம்முடைய எல்லோரின் வீட்டிலும், தோசை கல் பயன்பாடு நிச்சயம் இருக்கும். இருப்பினும், இன்றைய காலத்தில், இரும்பு தோசை கல் பயன்பாட்டிற்கு பதிலாக, ஈஸியாக தோசை வார்க்கும், நான்ஸ்டிக் தவா பயன்பாடு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால்,Continue Reading