”கல்யாணம் என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர்” என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், இன்றைய காலத்தில் திருமண உறவில் அன்பு, பொறுமை, விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை போன்றவை குறைவாகவே காணப்படுகிறது. இதனால், உங்கள் துணைContinue Reading